Ioni

Kako nastaju ioni
Ioni su osnovne građevne jdeinice mnogih kemijskih spojeva. Ioni su električki nabijene čestice. Oni nastaju od neutrlanih atoma otpuštanjem ili primanjem elektrona. Atomi metala (natrij, kalij, magnezij i sl.) lako otpuštaju elektrone i tako postaju pozitivno nabijeni ioni, dok neki nemetali (klor, brom i sl.) lako primaju elektrone i tako postaju negativno nabijeni ioni.
Pozitivno nabijeni ioni nazivaju se kationimam, a negativno nabijeni ioni anionima.
Jedan od ionskih spojeva je natrijec klorid. svaki neutralni atom u jezgri ima jednak broj protona i jednak broj elektrona u elektronskom omotaču. Pri spajanju atoma natrija s atommima klora elektroni prelaze sa atoma natrija na atoma klora. Time natrijevi atomi otpuštaju jedan elektron pa postaju pozitivno nabijeni jer im je broj protona veći od broja elektrona. Znak tog iona je Na+, gdje indeks "+" označuje da natrijev kation ima pozitivni elementarni naboj (+e). tom istom reakcijom atomi klora primaju jedan elektron i time postaju negativno nabijeni. Znak iona klora je Cl- gdje indeks "-" kazuje da  klorov anion ima negativni elementarni naboj (-e).
Pozitivno nabijeni ioni (kationi) imaju manji broj elektrona nego protona, a negativno nabijeni ioni (anioni) imaju veći broj elektrona nego protona.
 
Kako se označuju ioni
jednostavniji ioni označuju se simbolima atoma odnosno elemenata i brojem elementarnih naboja kao gornjim desnim indeksom. Npr. aluminijev kation ima tri elektrona manje nego neutralan aluminij, pa je njegov naboj +3e i označuje se sa Al3+. sulfidni anion ima dva elektrona više od neutralnog atoma sumpora, pa je njegov naboj -2e, a označuje se sa S2-.
Nastajanje iona Al3+ i S2 od neutralnih atoma:
    Al ---»  Al3+  + 3e
13p i 13e    13p i 10e
 
    S    +   2e---»  S3- 
16p i 16e               16p i 18e
 
 
znakovi i nazivi nekih jednostavnih iona
kation naziv kationa anion naziv aniona ion
K+ kalijev ion F- flouridni ion
Na+ natrijev ion Cl- kloridni ion
Mg2+ magnezijev ion Br- bromidni ion
Fe2+ željezov(II) ion O2- oksidni ion
Fe3+ željezov (III) ion S2- suflidni ion
Al3+ aluminijev ion N3- nitridni ion
 
Valencija elemenata jednostavnnih iona
valencija elemenata jednostavnih iona jedaka je broju elementarnih naboja. Tako su natrij i klor  u ionima Na+ i Cl- jdenovalentni, aluminij je u Al3+ kationu trovalentan, a sumpor u S2- anionu dvovalentan.